Chính sách ?i?u kho?n T? L? Kèo – Tylekeo.mobi s? giúp cho thành viên s? d?ng d?ch v? c?a trang m?t cách t?t nh?t. Góp ph?n t?o nên m?t sân ch?i an toàn – minh b?ch cho t?t c? các thành viên. Vui lòng dành th?i gian ??c, hi?u tr??c khi ??ng ký thành viên.

?I?U KI?N – ?I?U KHO?N S? D?NG CHUNG T?I TYLEKEO.MOBI

Chính Sách ?i?u Kho?n T? L? Kèo
– Thành viên tham gia cá c??c, s? d?ng d?ch v? t?i Tylekeo.mobi ph?i t? 18 tu?i tr? lên.
– Nghiêm c?m các thành viên ch?a ?? tu?i ??ng ký, tham gia cá c??c t?i trang. Tylekeo.mobi s? ti?n hành khóa tài kho?n c??c v?nh vi?n n?u phát hi?n có sai ph?m mà không c?n thông báo tr??c.
– Khách hàng có trách nhi?m c?p nh?t chính sách ?i?u kho?n c?a Tylekeo.mobi m?i nh?t (n?u có) tr??c khi s? d?ng d?ch v?.
– Nh?ng yêu c?u và th?c m?c c?n gi?i quy?t mà quý khách liên h? v?i b? ph?n CSKH ph?i n?m trong khuôn phép c?a trang.
– ??i v?i các tài kho?n có hành vi vi ph?m v? m?t pháp lu?t s? b? x? lý.
– N?u hành vi vi ph?m có ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n hình ?nh, quy?n l?i c?a Tylekeo.mobi, chúng tôi s? nh? ??n s? tr? giúp c?a c? quan pháp lý.
– Không s? d?ng d?ch v?, thông tin c?a Tylekeo.mobi d??i m?c ?ích x?u ho?c gây ?nh h??ng ??n ng??i khác.
– Không truy c?p vào Tylekeo.mobi b?ng ??a ch? IP ?o.

QUY ??NH CHÍNH SÁCH ?I?U KHO?N T?I T? L? KÈO – TYLEKEO.MOBI

– Thành viên khi s? d?ng d?ch v? t?i Tylekeo.mobi b?t bu?c ph?i ch?p nh?n chính sách ?i?u kho?n c?a trang, c?ng nh? các v?n ?? liên quan. N?u không ??ng ý, chúng tôi s? t?m ng?ng cung c?p d?ch v? ??n khi khách hàng ch?p thu?n.
– ??i v?i thành viên vi ph?m chính sách ?i?u kho?n c?a trang, chúng tôi có quy?n s? d?ng các bi?n pháp x? lý phù h?p.
– Tylekeo.mobi d?a trên nhi?u thông tin, tính toán thành tích l?n phong ?? c?a 2 CLB,… m?i ??a ra b?ng t? l? kèo c??c bóng ?á cu?i cùng. Ng??i ch?i ch?p thu?n các t? l? kèo c??c mà không ???c có ý ki?n hay than phi?n nào.
– Trong tr??ng h?p x?y ra tranh ch?p, xoay quanh v?n ?? kèo c??c, khuy?n mãi,… Tylekeo.mobi s? là ng??i có quy?n quy?t ??nh cu?i cùng.
– M?i khách hàng t? b?o m?t thông tin c?a chính mình, không chia s? hay ?? l? ra bên ngoài. Tylekeo.mobi s? không ch?u trách nhi?m ??i v?i tr??ng h?p trên.
– Quy trình s? d?ng c?a quý khách t?i trang T? L? Kèo – Tylekeo.mobi s? ???c b?o m?t tuy?t ??i. Trang s? d?a vào hành vi s? d?ng c?a khách hàng mà c?i thi?n ch?t l??ng d?ch v? trong t??ng lai, c?ng nh? x? lý nh?ng khách hàng có hành vi gian l?n/ spam bình lu?n vô ngh?a,…
– N?u phát hi?n b?t k? sai ph?m nào c?a ng??i dùng t?i Tylekeo.mobi, hãy liên h? v?i b? ph?n CSKH ?? trang có bi?n pháp kh?c ph?c s?m nh?t.

CHÍNH SÁCH B?O M?T THÔNG TIN T?I T? L? KÈO

Chính Sách ?i?u Kho?n T? L? Kèo
T? L? Kèo s? ti?n hành thu th?p thông tin c?a ng??i dùng qua nhi?u hình th?c, c? th?:
– T? khai ??ng ký mà ng??i dùng t? nguy?n cung c?p
– Bình lu?n ho?c khi tìm ki?m s? tr? giúp c?a nhân viên t? v?n
– Hình ?nh (CCCD, b?ng lái xe,…)
Ngoài ra Tylekeo.mobi còn thu th?p d? li?u c?a ng??i dùng qua Cookie, n?m ???c IP truy c?p c?a khách hàng, ngày –  gi? s? d?ng, th?i gian s? d?ng,… t? ?ó c?i thi?n ch?t l??ng d?ch v? t?t h?n.
Vi?c thu th?p thông c?a khách hàng s? giúp Tylekeo.mobi ki?m soát ???c nh?ng thành viên “quá khích” hay có nh?ng ý ?? x?u, t?o nên môi tr??ng gi?i trí an toàn cho t?t c? m?i ng??i.
Các thông tin thu th?p ???c s? ??a qua công ngh? 128 bit SSL, mã hóa và b?o m?t tuy?t ??i. Tylekeo.mobi ch? s? d?ng thông tin c?a quý khách v?i m?c ?ích n?i b?. Tuy?t ??i không chia s?/ trao ??i hay mua bán v?i b?t k? bên th? 3 nào. Tr? phi có s? yêu c?u c?a c? quan chính ph? ho?c các công ty h? tr? T? L? Kèo trong vi?c ?i?u tra gian l?n.

QUY?N S?A ??I VÀ KHUY?N MÃI C?A T? L? KÈO

– Tylekeo.mobi có quy?n s?a ??i các n?i dung trên trang, t? chính sách di?u kho?n, gi?i thi?u,… mà không c?n thông báo tr??c.
– Các s?a ??i s? ???c c?p nh?t ngay trên trang Tylekeo.mobi. ?? tránh tình tr?ng khách hàng không c?p nh?t các thay ??i m?i nh?t trong t??ng lai, b?n nên truy c?p vào ph? l?c này khi ??ng nh?p vào website.
– M?i s?a ??i s? có hi?u l?c t?c thì.
– Ng??i ch?i khi tham gia các ch??ng trình khuy?n mãi t?i trang, ph?i ch?u trách nhi?m và hoàn thành các ?i?u ki?n ?i kèm.
– M?i khuy?n mãi do phía nhà cái cung c?p và ?i?u ch?nh (n?u có), Tylekeo.mobi s? b? sung theo yêu c?u, c?ng nh? không ch?u trách nhi?m n?u ng??i ch?i không c?p nh?t các thay ??i s?m nh?t.

TYLEKEO.MOBI T? CH?I TRÁCH NHI?M

Chính Sách ?i?u Kho?n T? L? Kèo
– Các giao d?ch ??ng ký, n?p – rút ti?n ??u do quý khách t? nguy?n.
– Khi ti?n hành giao d?ch n?p – rút ti?n, ki?m tra k? các thông tin.
– Tylekeo.mobi s? không ch?u trách nhi?m n?u ng??i ch?i ?? l? thông tin tài kho?n ra bên ngoài.
– Không cung c?p cho bên th? 3 b?t k? thông tin, tài kho?n ngân hàng,… c?a b?n.
– Trong m?i tr??ng h?p Tylekeo.mobi s? có quy?n quy?t ??nh cu?i cùng.
Phía trên là t?t t?n t?t các chính sách ?i?u kho?n t?i T? L? Kèo – Tylekeo.mobi, chúc anh em có ???c nh?ng tr?i nghi?m d?ch v? t?t nh?t t?i trang!

© Copyright 2024 by